Forøg kapaciteten med S::Select® ​

Den patenterede S::Select®-proces fra det schweiziske firma EssDe GmbH forøger sedimentationshastigheden på det aktive biologiske slam markant.

Erfaringer fra danske referencer har vist, at S::Select® processen medfører at de biologiske procestanke hydrauliske kapacitet er øget med en faktor 2-3.

Det betyder, at renseanlæg med S::Select®-processen, kan øge indløbskapaciteten betragteligt UDEN at udvide anlæggets tankvolumen og dermed reducere overløb pga. voldsomme regnskyl betragteligt.

Samtidigt er S::Select® er en oplagt procesløsning for renseanlæg, der har massive driftsgener på grund af problemer med flydeslam og/el. trådformede baktier med dårlige bundfældningsegenskaber.

Herunder kan læses en pdf artikel i fagbladet Maskinmesteren om Aarhus Vands erfaringer S::Select®-processen på Viby Renseanlæg i Aarhus.

Erfaringer med S::Select processen på Aalborg Renseanlæg Vest

S::Select® Sludge - Sammenligning af sedimentationshastighed

Fordele ved S::Select®

  • Op til en tredobling af kapaciteten i de biologiske procestanke
  • Markant øget sedimentationshastighed på det aktive overskudsslam
  • Løser procesproblemer med fx. trådformede bakterier og ringe sedimentationsegenskaber på overskudsslam
  • Væsentligt reduceret Slam Volumen Index (SVI < 80 ml/g)
  • Reduktion i udledningsværdier – typisk 1-3 mg total N/l
  • Forbedring af forafvandingen før rådnetank kombineret med reduktion af polymerforbrug grundet det lave SVI
  • Kan let integreres i de fleste eksisterende renseanlæg – uden byggeri
  • Meget kort implementeringstid
  • Kan kombineres med EssDe® processen
  • Prisbillig udvidelse af renseanlægget kapacitet

S::Select® – et teknologisk gennembrud (Pat pend.)

S::Select® processen er ganske simpel. Små organiske bærelegemer kaldet MIMICS® tilsættes den biologiske procestank, hvorefter biomasse og endda filamenter hæfter sig til overfladen. Når bakteriekolonierne vokser sig store på de små MIMICS® bliver de tungere end det aktive slam.

Effekten ligger altså i densiteten af begroede MIMICS®. Overskudsslammet bliver separeret fra MIMICS® via hydrocyklonen, hvorefter de små bærelegemer returneres til den biologiske procestank, mens overskudsslammet (UDEN MIMICS) pumpes enten til forafvanding før rådnetank eller direkte til slutafvanding.

Selv ved massiv vækst af trådformede organismer viser erfaringen, at overskudsslammet sedimenterer hurtigt og effektivt i efterklaringstankene. Faktisk bidrager de trådformede bakterier til at forbedre bundfældningen, da de har en form for “filtreringseffekt”, som indfanger fritsvævende overskudsslam og dermed medvirker til at sikre lave udledningsværdier på effluenten.

I fremtiden vil væksten af trådformede organismer i det aktive slam ikke længere betragtes som et problem, men erfaringsmæssigt som noget nyttigt.

S::Control® - Styring af optimal opholdstid (SRT)

S::Select® teknologien medfører fremragende bundfældningsegenskaber for det aktive slam. Det giver
mulighed for at operere med meget høje slamkoncentrationer i de biologiske proces tanke typisk 2-3 gange det 1
normale. Det stiller krav til styringen af de biologiske procestanke.

S::Control® styringens mål er at sikre den nødvendige mængde af aktivt slam konstant er i systemet for altid at sikre overholdelse af ønskede udledningsværdier. Er slammets opholdstid SRT (Sludge Retention Time) højere end nødvendigt, vil en del af den tilførte beluftningsenergi blot være spildt. Samtidig vil det potentielle gasudbytte blive reduceret, når slammet bliver stabiliseret mere end nødvendigt.

S::Control® styringen indstiller SRT netop så højt, at der altid er tilstrækkelig aktivt slam i systemet til at overholde de ønskede udledning værdier, men ikke højere. Dermed bliver energibalancen optimeret uden at gå på kompromis med udledningskravene.

S::Control® proces styringen sikrer optimal SRT afhængig af pH-faldet i beluftningsfasen. Ændring i pH (Δ pH) er den ideelle styrings variabel for at overvåge nitrifikationsfasen i de biologiske procestanke.

Det gælder uafhængig af slam koncentration, vandtemperatur, svingende belastning etc. S::Control® kræver kun måling af pH og redoxpotentiale. Det giver en simpelt, robust og meget pålidelig styring, når den er blevet ordentligt indkørt.

S::Control® er baseret på Fuzzy logik. Procesgentagelser for pH, Redox og evt. iltforbrug registreres og sammenlignes. Fuzzy logikken benyttes som et fælles statistisk analyseværktøj af disse procesgentagelser for at sikre optimal biologisk proces og energiforbrug med fokus på overholdelse af udledningskrav.

S::Control® styringen er et ideelt supplement til S::Select® teknologien.