Proces


S-select-01 S-select-02 Demon-process
S::Select® processen
Øger indholdet af aktivt slam i de biologiske procestanke med en faktor 2-3 og modvirker slamflugt


S::Select® case
Case fra Glarnerland Renseanlæg i Schweiz. Læs om hvorfor og hvilke proceserfaringer der efterfølgende er opnået


DEMON® processen
Med DEMON® processen kan omkostningerne til kvælstoffjernelse reduceres markant


Produkter


Haus Hitachi2 schlamm 21394104141.5716

HAUS dekanter centrifuger
Advanceret teknologi for afvanding og fortykning af slam

Senqcia Maxco skrabersystem
Driftssikre og vedligeholdelsesfri skrabersystemer med plast el. rustfri kæder tilpasset kundens behov
ACAT Skruepresse
ACAT skruepresse for afvanding af kommunalt- og industrielt spildevand
Piller Mecana Pieralisi testanlæg Major FP600RS lav
PillAerator Turbo Kompressorer
Kompakt turbo kompressor
til beluftning af tanke i
spildevandsanlæg
Mecana filterløsninger
Mecana tromle- og diskfiltre har
en høj hydraulisk kapacitet
og rensegrad
Mobile dekanter for udlejning/salg
"Plug and play" mobile dekantere til midlertidig afvanding af slam
 
Applikationer
  • Forafvanding af primærslamPrimærslammet kan typisk fortykkes til 3% og i bedste fald op til 5% i primærtankene. Mange renseanlæg oplever typisk store variationer i fortykningsgraden af primærslammet, hvilket betyder uensartet belasting af biogasreak-torerne og unødigt højt energiforbrug.
  • SlutafvandingSlammets slutafvandingsegenskaber kan variere meget afhængig af den type af spildevand som ledes til et rensningsanlæg.                                                                                     
  • GylleseparationIndenfor landbruget for både kvæg- og svineproducenter er gylleseparation en mulighed for enten at reducere bedriftens omkostninger el. udvide produktionen uden at købe mere jord.
  • Forafvanding af bioslamDet biologiske overskudsslam skal forafvandes (fortykkes), da tørstofindholdet i proces- el. efterklaringstankene typisk kun er 0,5-1%TS. Forafvandingen udføres mest økonomisk med følgende udstyr.                                                    
  • Filtrering af primærslamMecana tromle og disc filtre er meget velegnede til separation af primærslam som erstatning for forklaringstank. Separations effektiviteten er målt til mellem 80-88% TSS og 50-60% BOD ved ren filtrering uden tilsætning af polymer.
  • Efterpolering af effluentenPolering af effluenten fra efterklaringstank for at reducere SS og fosfor bliver mere og mere populært indenfor renseanlæg. Mange steder har Mecana filtre erstattet sandfiltre, da de er mere effektive og kræver ca. 25% af pladskravene til sandfilter. Typisk opnås separationseffektivitet på 3 mg/l TSS og fosfor TP på 0,1 mg/l. I forbindelse med fjernelse/reduktion af miljøfremmede stoffer med aktivt kulfilter bruges Mecana filtre også som forfiltrering før aktivt kul anlæg.
  • IndustriSeparationsopgaver indenfor industrien kan være komplicerede. I mange processer er separationsdelen kun er en delproces i et stort procesforløb..