S::Select® på Glarnerland Renseanlæg, Schweiz

S::Select® Nu også med referencer i Danmark

S::Select® processen der blev udviklet på Glarnerland Renseanlæg i Schweiz er efterhånden ved at være udbredt på 20 renseanlæg. Blandt installationerne er nu også to danske anlæg, Viby Renseanlæg i Aarhus samt Aalborg Renseanlæg Vest.

På Viby RA er processen indført som et led i kapacitetsudvidelsen fra 90.000 til 120.000 PE. S::Select® bidrager blandt andet med en forøgelse af den hydrauliske kapacitet. Før S::Select® blev indført var den maksimale belastning af det biologiske procestrin 760 l/s (2736 m3/h). Efter S::Select har ændret slamprocessen til den granulære struktur er det nu muligt at belaste det biologiske procestrin med 1360 l/s (4896 m3/h).

Reduktion af energiforbruget er også en af de parametre Aarhus Vand har undersøgt. De foreløbige tal fra feb. 2020 til aug. 2020 viser, at forbruget af kilowatt timer per behandlet kg N er reduceret med ca. 30% sammenlignet med samme periode de foregående år. Dette skyldes også at S::Select granulære proces opereres med en væsentlig lavere slamkoncentration end normalt aktivt slam.

Bundfældningen af slam har vist sig at være så effektiv, at Aarhus Vand nu arbejder på at reducere deres volumen af efterklaringskapacitet.

På Renseanlæg Vest i Aalborg var en af de overvejende årsager til implementering af S::Select® problemer med flydeslam. En øget hydraulisk kapacitet i det biologiske procestrin var også et punkt på ønskesedlen.

Efter at S::Select® processen er installeret er problemer med flydeslam overløb løst. Flydeslam ses ikke længere på efterklaringstankene i samme omfang som tidligere. Før implementeringen af S::Select® kunne biologien håndtere 3500m³/h. Efter implementeringen af det granulære slam er kapaciteten nu øget til 11.000m3/h. Den hydraulisk forøgelse er 3 gange mere end før.

Aalborg Renseanlæg Vest - marts/april 2017
Aalborg Renseanlæg Vest - marts/april 2020

S::Select® på Glarnerland Renseanlæg, Schweiz

Glarnerland Renseanlæg i Schweiz oplevede i 2013 en stigende belastning på 30 procent. Samtidig havde renseanlægget i årtier været plaget af slamflugt – især i vintermånederne (SVI op til 500 ml/g).

Noget måtte ske, og valget stod mellem en fysisk anlægsudvidelse på 30 pct. af kapaciteten til en pris på ca. 10 mio. schweizer franc. Eller implementering af en S::Select® proces.

I 2013 var S::Select® teknologien endnu uprøvet, men processen var væsentlig billigere end den fysiske udvidelse. Desuden var processen simpel at implementere i det eksisterende renseanlæg.

Glarnerland Renseanlæg valgte derfor på forsøgsbasis at give Demon GmhB muligheden for at bevise S::Select®-processens effekt. Til gengæld gav Demon GmbH de nødvendige proces- og bankgarantier.

På ca. 16 uger blev S::Select® anlægget implementeret i det eksisterende renseanlæg ved at udvide beluftningskapaciteten i procestanken og installere nye kompressorer, montere ekstra omrøringskapacitet i procestanken og montere selve S::Select® procesudstyret (hydrocykloner, rør, pumper, instrumenter, filter etc.). Også programmering af PLC-styringen og selve indkøringen blev udført.

links konventionell rechts S::Select 20minGlarnerland Renseanlæg, der er opbygget med fire identiske proceslinjer med biologisk procestank og efterfølgende efterklaringstank, valgte at teste S::Select® på kun den ene proceslinje. De andre proceslinjer brugte renseanlægget til reference- og kontrolmålinger.

Garantitesten blev gennemført med stor succes. S::Select®-processen levede fuldt op til forventningerne, og derfor kunne Glarner Renseanlæg afblæse de planlagte udvidelse af renseanlægget.

Processen viste sig at være så effektiv, at renseanlægget nu også har lukket to af de fire proceslinjer. For på trods øget belastning har det vist sig kapaciteten i renseanlægget 2 proceslinier rigelig. Og samtidigt er spildevandets kvalitet er markant forbedret (SS <= 3 mg/l).

S::Select® Sludge - Sammenligning af sedimentationshastighed