Mecana filter

Mecana filterløsninger

Mecana AG er et schweizisk pionerfirma, der er markedsledende inden for filtreringsområdet. Mecana har mere end 50 års erfaring i udvikling og produktion af rene roterende tromle- og diskfiltre samt roterende biologiske filtre. Mecana filterløsninger er meget simple i både opbygning og funktion og bruges inden for et væld af kommunale og industrielle applikationer.

Spildevandet løber til filteret i indløbskanalen (Influent Channel) og derefter igennem filterdugen og ud i udløbskanalen (Effluent Channel). Det tilbageholdte tørstof, som enten aflejres på filterdugen (Cloth Media disks) eller sedimenterer til bunden af bygværket, fjernes med vakuumpumper og pumpes til buffertank eller slambehandling. Filtrene renses automatisk når filterdugen langsomt tilstoppes og vandstanden stiger i tanken.

Mecana tromle- og diskfiltre adskiller sig fra standard mikrofiltertypers (microscreen) begrænsninger ved at have en høj hydraulisk kapacitet samtidigt med en høj rensegrad. Den høje rensegrad gælder i hele filterets levetid. Dette skyldes Mecana’s patenterede filterdug, som består af et tæppe opbygget af meget fine fibertråde med en lille diameter, som vandet skal passere. Mecana har mere end 20 års erfaring med udvikling og drift af filterdug, hvilket giver en høj grad af investeringssikkerhed.

Filterdugen renses effektivt af Mecana’s innovative returskylningssystem, som suger den filtrerede vandfase baglæns gennem filterdugen. Returskylningen udføres automatisk af en vakuumpumpe forbundet til et ”støvsuger” lignende mundstykke placeret tæt på filterets overflade. Mundstykket rengør effektivt hele filteroverfladen, da filterdugens fibre kortvarigt står lodret inde i mundstykket, således de tilbageholdte partikler fjernes. Skyllemængden ved returskylningen er typisk 1-2% af filterets nominelle kapacitet og der bruges ingen ekstern trykforøget vandforsyning til rensningen.

For mere info se Mecana filter animation på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ylci4Pzoqks

Efterpolering af renseanlæggets effluent

Inden for renseanlæg benyttes Mecana’s diskfiltre især til efterpolering af renseanlæggets udløb som erstatning for sandfiltre. Mange steder har Mecana filtrene erstattet sandfiltrene, da de kun kræver ca. 25% af indbygningskravene til et sandfilter. Samtidigt renser de mere effektivt for fosfor (P) og suspenderet stof (SS). Der kan opnås reduktioner af total P < 0,1 mg/l og < 3 mg/l TSS.

Mecana filtrene er specielt effektive under regn hændelser, hvor de har en peak kapacitet på 4-6 gange mere end den nominelle kapacitetsbelastning. Det betyder, at Mecana filtrene ikke skal bypasses ved slamflugt, hvilket ofte er tilfældet med sandfiltre, da sandfiltres store mængder skyllevand vil forstærke slamflugten yderligere. Dette sker ikke med et Mecana filter.

Se rensedata fra Renseanlæg Deephams, London herunder:

Reduktion af mikroplastik fra spildevand

Miljøproblemer relateret til mikroplast og dermed reduktion af mikroplast i forskellige vandfraktioner er en applikation, som får større og større fokus. Mikroplast er defineret som alle plastikstykker der er ≤ 5 mm i diameter.

Som det ses på grafen nedenfor, fjerner et Mecana filter en stor del af meget små partikler:

Sammenlignet med typiske mikrofiltre er Mecana filtrenes effektivitet ca. 10 gange større på separering af de helt små partikler – bemærk at dette gælder uden tab af kapacitet på filteret. Samtidig er energiforbruget til sammenligning 20 gange lavere end mikrofiltres energiforbrug.

En af de store forureningskilder af mikroplast er, ifølge forsker, vejnettet, hvor der skabes millioner af små plastpartikler fra dæk og bremsesystemer fra biler, busser og lastbiler. Mecana har referencer på rensning af regnvand direkte fra vejnettet til et Mecana filter inden udløb til å for at fjerne mikroplast og reducere P og SS til vandmiljøet.

Ifølge tyske undersøgelser er Mecana filtre meget effektive til at fjerne af mikroplast fra udløbet ved et meget lavt energiforbrug. Ifølge undersøgelserne fjernes ca. 96% af alt mikroplastik. Rapporterne, som er på tysk, fremsendes gerne.

Det skal dog nævnes, at der er usikkerhed omkring målemetoden af mikroplastik blandt forskere på internationalt plan. TECHRAS Miljø deltog i et MUDP-projekt (2020-2023) sammen med SWECO, Eurofins m.fl. for at forsøge at kortlægge omfanget af udledning af mikroplast i vejvand og at udvikle en standardiseret metode til måling af mikroplast.

For at afdække hvor stor mikroplast problemstillingen virkelig er og hvor meget mikroplast, som flyder ovenpå vandet hele vejen gennem renseanlægget, deltog TECHRAS Miljø i samarbejde med Teknologisk Institut og en række forsyninger i et MUDP-projekt (2019-22). Projektet undersøgte hvilke størrelser, plasttyper og hvor store mængder mikroplastik der er i renseanlæggenes udløb til åer eller hav (recipient). Målet med projektet var at afdække hvor meget mikroplast, der kan fjernes fra renseanlæggenes udløb, hvis der i fremtiden kommer et politisk krav om at filtrere på udløbet.

Filtrering af overløb fra regnvejrsbassiner

Klimaændringerne medfører længere perioder med kraftig nedbør og dermed store regnvandsmængder, hvorfor der er opstået et behov for at sikre kvaliteten af overløb fra fx regnvandsbassiner og regnvandsopsamlingstanke. Denne applikation er mere krævende end efterpolering, men mindre krævende end separation af primærslam. Derfor er Mecana´s diskfiltre også egnet til denne applikation for at reducere mængden af mikroplast, P og SS til vandmiljøet. Typisk reduktion af SS er ca. 87% i gennemsnit.

Mecana tromle- og diskfiltres særlige fordele

• Høj tørstof kapacitet
• Høj separationseffektivitet
• Høj hydraulisk kapacitet
• Lavt energiforbrug (kun 1-5 Wh/m3 spildevand)
• Lavt forbrug af returskyllevand ved efterpolering (1-2% af kapaciteten)
• Nemt og enkelt at rense og/eller udskifte filterdug
• Lille behov for vedligeholdelse af system af operatører
• Lave driftsomkostninger
• Ingen hydraulisk løft kræves før filter, dermed besparelse på pumpeenergi
• Ingen afbrydelse af filtreringen under rengøringen/returskylningen
• Ingen behov for eksternt vaskevand
• Pladsbesparende
• Kontinuerlig drift
• Høj driftssikkerhed (oppetid på 99%)
• Upåvirkelig at chokbelastninger (peak)
• Ingen opdeling på grund af overbelastning
• Kemisk rensning er ikke nødvendig, men kan tilbydes i specielle applikationer
• Filterdug kan modstå meget aggressive miljøer dvs. lav pH
• Lang levetid på filterdugen

Dette var en kort introduktion til Mecana filterløsninger. Der findes dog mange andre applikationer hvor Mecana filtre også kan anvendes.