MECANA filter

Information om applikationer for MECANA filterløsninger

MECANA Umwelttechnik GmbH er et schweizisk pionerfirma med mere end 50 års erfaring i udvikling og produktion af rene roterende tromle- og diskfiltre samt roterende biologiske filtre og er markedsledende inden for filtreringsområdet.

MECANA filterløsninger er meget simple i både opbygning og funktion og bruges inden for et væld af kommunale og industrielle applikationer.

Spildevandet løber til filteret i indløbskanalen (Influent Channel) og derefter igennem filterdugen og ud i udløbskanalen (Effluent Channel). Det tilbageholdte tørstof, som enten aflejres på filterdugen (Cloth Media disks) eller sedimenterer til bunden af bygværket fjernes med vakuumpumper og pumpes til buffertank eller slambehandling. Rensesekvensen udføres når filterdugen langsomt tilstoppes og vandstanden stiger i tanken.

MECANA tromle- og diskfiltre adskiller sig fra standard mikro filtertypers (micro screens type) begrænsninger ved at have en høj hydraulisk kapacitet samtidigt med en høj rensegrad – selv hvor der er skrappe krav ned til 5 mg SS/l (garanteret).

Det skyldes MECANA patenterede filterdug, som består af et tæppe opbygget af meget fine fibertråde med en lille diameter, som vandet skal passere. MECANA har mere end 20 års erfaring med at udvikle pile cloth media filtration filterdugen – også kendt som ”ryatæppe” dugen

Med en række nye uerfarne leverandører på markedet, som også tilbyder ”ryatæppe” filtrering, giver MECANA teknologi kunderne markedets bedste sikkerhed for at en investering. Et MECANA filter opfylder de ønskede separationskrav i hele dugens lange levetid.

Filterdugen renses effektivt af MECANA’s innovative returskylningssystem, som suger den filtrerede vandfase baglæns gennem filterdugen. Returskylningen udføres automatisk af en vakuumpumpe forbundet til et ”støvsuger” lignende mundstykke placeret tæt på filterets overflade. Mundstykket rengør effektivt hele filteroverfladen, da filterdugens fibre kortvarigt står lodret inde mundstykket, således de tilbageholdte partikler fjernes. Skyllemængden ved returskyldningen er typisk 1-2% af filteret nominelle kapacitet og der bruges ingen ekstern trykforøger vandforsyning til rensningen.

For mere info se MECANA filter animation på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ylci4Pzoqks

Efterpolering af renseanlæggets effluent

Inden for renseanlæg benyttes MECANA diskfiltre især til tertiær efterpolering af effluenten fra efterklaringstank som erstatning for sandfiltre.

Mange steder har MECANA filterne erstattet sandfiltrene, da de kun kræver ca. 25% af indbygningskravene til et sandfilter. Samtidigt renser de mere effektivt for P og SS. Der kan opnås reduktioner af total P < 0,1 mg/l og < 3 mg/l TSS.

MECANA filtrene er specielt effektive ved en kraftig regnvejrs hændelse, hvor de har en peak kapacitet på 4-6 gange mere end den nominelle kapacitetsbelastning. Det betyder, at MECANA filterne ikke skal bypasses ved slamflugt, hvilket altid i praksis gøres med et sandfiltre, da sandfiltres store mængder skyllevand vil forstærke slamflugten yderligere. Det sker ikke med et MECANA filter.

Se rensedata fra Renseanlæg Deephams, London herunder:

Reduktion af mikroplastik fra spildevand

Miljøproblemer relateret til mikroplastik og dermed reduktion af mikroplastik i forskellige vandfraktioner er en applikation, som får større og større fokus. Mikroplastik er defineret som alle plastikstykker der er <5 mm i diameter.
Som det ses på grafen, fjerner et MECANA filter en stor del af meget små partikler:

Sammenlignet med typiske mikrofiltre (micro screens) er MECANA filtrenes effektivitet ca. 10 gange større på separering af de helt små partikler – bemærk at dette gælder uden tab af kapacitet på filteret. Samtidigt er energiforbruget til sammenligning 20 gange lavere end mikrofiltre (micro screens)

En af de store forureningskilder af mikroplastik er ifølge forskerne vejnettet, hvor der skabes millioner af små partikler fra dæk og bremsesystemet fra biler, busser og lastbiler. MECANA har referencer på separation af regnvand direkte fra vejnettet til et MECANA filter inden udløb til åer for at fjerne mikroplastik og reducerer fosfor og SS til vandmiljøet.

Ifølge tyske undersøgelser er MECANA filtre meget effektive til at fjerne af mikroplastik fra effluenten ved et meget lavt energiforbrug. Ifølge de tyske og hollandske undersøgelser fjernes ca. 96% af alt mikroplastik. Rapporter på tysk fremsendes gerne.

Dog skal det nævnes, at der er usikkerhed omkring målemetoden af mikroplastik blandt forskere på internationalt plan. TECHRAS Miljø deltager pt. i et MUDP-projekt sammen med SWECO, Eurofins m.fl. for at forsøge at kortlægge omfanget af udledning af mikroplastik i vejvand og at udvikle en standardiseret metode til måling af mikroplastik.

Filtrering af overløb fra regnvejrsbassiner

Klimaændringerne medfører længere perioder med kraftig nedbør og dermed store regnvandsmængder er der opstået et behov for at sikre kvaliteten af overløb fra fx regnvejrsbassiner og regnvandsopsamlingstanke. Denne applikation er mere krævende end efterpolering, men mindre krævende end separation af primærslam. Derfor er MECANA diskfiltre også egnet til denne applikation for at reducere mængden af mikroplastik, fosfor og SS til vandmiljøet. Typisk reduktion af SS er ca. 87% i gennemsnit.

MECANA tromle- og diskfiltres særlige fordele

 • Høj tørstof kapacitet
 • Høj separationseffektivitet
 • Høj hydraulisk kapacitet
 • Lavt energiforbrug (kun 1-5 W/m3 spildevand)
 • Lavt forbrug af returskyllevand ved efterpolering (1-2% af kap.)
 • Nemt og enkelt at rense eller udskifte filterdug
 • Lille behov for vedligeholdelse af system af operatører
 • Lave driftsomkostninger
 • Ingen hydraulisk løft kræves før filter, dermed besparelse på pumpeenergi
 • Ingen afbrydelse af filtreringen under rengøringen/returskylningen
 • Ingen behov for eksternt vaskevand
 • Pladsbesparende
 • Kontinuerlig drift
 • Høj driftssikkerhed (oppetid på 99%)
 • Upåvirkelig at chokbelastninger (peak)
 • Ingen opdeling på grund af overbelastning
 • Kemisk rensning er ikke nødvendig, men kan tilbydes i specielle applikationer
 • Filterdug kan modstå meget aggressive miljøer dvs. lav pH
 • Lang levetid på filterdugen

Dette var en kort introduktion til MECANA filterløsninger. Der findes dog mange applikationer hvor MECANA filtre også bruges. 

For mere information kontakt venligst TECHRAS Miljø