EssDe® Anammox proces

EssDe® Anammox proces

Lige efter slambehandling er kvælstoffjernelse den dyreste proces i et renseanlæg. EssDe® Anammox processen er en effektiv og økonomisk attraktiv løsning til kvælstofreduktion fra slamafvandingen på renseanlæg med rådnetank.

Renseanlæg med rådnetank, der stræber mod at blive energineutrale eller udvide sin stofmæssige kapacitet, kan med stor fordel implementere EssDe® Anammox processen. EssDe® Anammox processen er en hårdfør proces, som kan håndtere ændringer i belastningen og skiftende rejektvandskvalitet.

 

EssDe® Anammox processen består af to procestrin:

• Delvis nitrifikation af ammonium (NH4).
• Den efterfølgende anaerobe omsætning af den tilbageværende NH4 med nitrit (NO2) til frit kvælstof (N2).

Begge procestrin katalyseres af forskellige organismer bestående af kolonier af aerobe, autotrofe, ammonium oxiderende baktier (AOB) og kolonier af anaerobe, autotrofe, ammonium oxiderende baktier (Anammox).

EssDe® Anammox processen er udviklet og patenteret sammen med universitetet i Innsbruck, Schweiz, og kendes på bakteriernes intense røde farve. EssDe® Anammox processen fungerer ved, at cirka 50% af NH4 i det 25-35°C varme rejekt oxideres til nitrit. Det resterende ammonium og det dannede nitrit, reduceres derefter til elementært nitrogen ved hjælp af specialiserede bakterier. Typiske rensegrader er 85-90% og kulstofdosering er ikke nødvendig.

EssDe® Anammox processen har en række tekniske fordele sammenlignet med konkurrerende processer, bl.a. brug af hydrocykloner til at tilbageholde samt rengøre Anammox bakterierne, hvilket betyder at EssDe® Anammox processen er robust fx under påvirkning af periodevis beskidt rejektvand eller overdosering af polymer.

EssDe har siden første reference i 1997 løbende optimeret EssDe® Anammox processen, så processen i dag er en kontinuert proces. Dette har medført at processen er nem at styre, ikke kræver en masse vedligehold og at N2O emissionerne holdes på et minimum.

Processtyringen er baseret på små variationer i pH, hvilket resulterer i en meget enkel og stabil proces drift, men der forskes fortsat i alternative styringsmetoder. Investeringsomkostningerne i EssDe® Anammox processen ligger på niveau med konkurrenterne, men takket være lave driftsomkostninger er EssDe® Anammox processen meget konkurrencedygtig.

EssDe® Anammox processen kan uden problemer udvides med S::Select® processen. S::Select® processen forbedrer det aktive slams sedimentationsegenskaber dramatisk. Det gælder selv på renseanlæg med store problemer med trådformede baktier og/eller slamflugt.

Læs mere om S::Select®

EssDe® proces fordele:

• Innovativ og robust teknologi
• Lave investeringsomkostninger
• Gennemprøvet proces – ca. 50 referencer over hele verden
• Lavt energiforbrug (40% af normal behandling)
• Ammonium reduktion i rejekt >85%
• Minimering af omkostninger til slambehandling (mindre slamproduktion)
• Ingen tilsætning af kemikalier er nødvendig