EssDe® Anammox proces

EssDe® Anammox proces

At fjerne kvælstof er den dyreste proces i spildevandsrensning ud over slambehandlingen. Med EssDe® processen kan omkostningerne reduceres markant, samtidig med at kvælstoffet fjernes effektivt fra rejektvandet fra slamafvandingsinstallationen.

Renseanlæg med rådnetank, der stræber mod at blive energineutrale, kan med stor fordel implementere EssDe® processen. EssDe® processen er en hårdfør proces, som kan håndtere ændringer i belastningen og skiftende rejektvands kvalitet.

Den Anammox baserede deammonifikations proces EssDe® består af to procestrin:

  • Den delvise nitrifikation af ammonium NH4.
  • Den efterfølgende anaerobe oxidation af tilbageværende ammonium NH4 med nitrit NO2 til frit kvælstof N2

Begge procestrin katalyseres af forskellige organismer bestående af kolonier af aerobe, autotrofe, ammonium oxiderende baktier (AOB) og kolonier af anaerobe, autotrofe, ammonium oxiderende baktier (Anammox).

EssDe® processen er udviklet og patenteret sammen med universitetet i Innsbruck, Schweiz, og kendes på den intense røde farve i det biologiske slam. EssDe® kræver kun et støkiometrisk oxygen forbrug på 40 pct. for at fuldføre nitrifikations trinnet sammenlignet med den traditionelle behandlings proces. Ingen dosering af ekstra kulstofkilder er nødvendig på grund af den autotrofe proces karakter.

ANAMMOX baktierEssDe® processen har en række tekniske fordele sammenlignet med konkurrende lignende processer, hvilket skyldes brug af hydrocykloner til at tilbageholde samt rengøre Anammox bakterierne i DEMON tanken. Det betyder bl.a. at EssDe® anlæggets følsomhed er langt mindre en konkurrenternes ved negativ påvirkning som periodevis beskidt rejektvand fra slamafvandingen el. mod overdosering af polymer.

EssDe® processen udføres typisk i et SBR-anlæg, hvor de enkelte EssDe® procestrin gennemføres efter en fastlagt sekvens. Da vækstraten for denne slamtype er ca. 15 gange mindre end AOB og NOB baktier, må rejektvandet holdes i en vis tid i tanken for at Anammox bakteriekolonier (1010 celler ml-1) kan nå at omsætte rejektvandets ammonium.

Processtyringen er baseret på små variationer i pH, hvilket resulterer i en meget enkel og stabil proces drift, men der forskes fortsat i alternative styringsmetoder. Investeringsomkostningerne i EssDe® processen ligger på niveau med konkurrenterne, men takket være lave driftsomkostninger er EssDe® processen meget konkurrencedygtig og er derfor den fortrukne Anammox proces i markedet.

Sådan virker EssDe deammonifikations processen:

EssDe® processen med hydrocyklon teknologi (patenteret) forhandles kun af TechRas Miljø i Danmark. Der vil fortsat være mulighed for tæt samarbejde med kunder og deres rådgivere for at sikre den bedst mulige løsning.

EssDe® processen kan uden problemer udvides med den nye S::Select® proces. S::Select® forbedrer det aktive slams sedimentationsegenskaber dramatisk. Det gælder selv på renseanlæg med store problemer med trådformede baktier og/eller slamflugt.

Læs mere om S::Select®

EssDe® proces fordele:

  • Innovativ og robust teknologi
  • Lave investeringsomkostninger
  • Gennemprøvet proces – ca. 50 referencer over hele verden
  • Lavt energiforbrug (40% af normal behandling)
  • Ammonium reduktion NH4 i rejekt >85%
  • Minimering af omkostninger til slambehandling (mindre slamproduktion)
  • Ingen tilsætning af kemikalier er nødvendigt